TÓALMÁS

"A múltat tiszteld a jelenben s tartsd a jövőnek." (Vörösmarty)

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

 

A Váci Egyházmegye 1317-1328 között készült térképén szilárd anyagból állított templommal tüntették fel Tóalmást, Almasiensis néven. A régi falazat elárulja, hogy talán a XI-XII. században állt már itt templom. A mai templomot erre az erõs, 1 m vastag falú, várszerű romtemplomra építették.

A római katolikus plébánia 1673-ban már fönnállott, bár plébánosait csak 1675-ig tudja visszavezetni. Lakosai a török uralom alatt is katolikusok maradtak, fenntartották templomukat és plébániájukat. Pongrácz püspök idejében plébánosa van Koncsik György személyében, aki részt vesz a garamszentbenedeki gyűlésen. A régi templomot 1687-ben kijavították. Anyakönyvei 1709-ben kezdődnek. A község észak-nyugati dombján fekszik a Szent András védőszent nevét viselő katolikus templom.

Jellege:

Szabadon álló, egyetlen homlokzati toronnyal, egyhajós barokk templom, kívül gótikus szentéllyel. A Névtár adatai szerint 1687-ben javították a régi gótikus templomot. Az első vizitatió alkalmával, 1697-ben már palánkkal körülvett, jól fedett, eléggé felszerelt. (A Canonica Visitatio rendszerét, vagyis a plébániák rendszeres látogatását Berkes András váci nagyprépost [1666-1729] tette általánossá.) Kollonitz Zsigmond püspök 1715-ben kibővíttette és megáldották. 1734-ben jó állapotban lévő temploma és plébániaháza van. Felszerelése a hely statusa szerint. 1746-ban tornyot építettek hozzá, 1760-ban ismét javították. 1829-ből a toronysisak rendbe hozására vonatkozó tervrajz van a Váci Egyházmegyei Levéltárban. 1858-ban a tető és a lapos mennyezet rossz  állapotban volt. Fennmaradt Cacciaritól egy tervrajz tetőszék javítására. Canonica Visitatioja volt még 1716-ban, 1725-ben, 1746-ban, 1777-ben és 1852-ben. Az 1746-os és az 1777-es a plébániai levéltárban is megtalálható.

Historia Domusa 1846-ban kezdődik. Orgonája 1860-ból, keresztelőkútja 1871-ből való. 1932-ben bontották le az elpusztult toronysisakot. 1893-ban kifestették. A templom bővítésének ügyét az 1941-43-as években tárgyalták, kivitelére a háborús események miatt nem került sor.

A templom utolsó renoválása 2006 előtt 1979-81 között volt. Az elmúlt évtizedekben jól karbantartott, rendszeresen renovált, jól felszerelt templomként tartják számon. Jelenlegi állapotában a község legszebb műemléke. 1991. június 30. tiszteletére új zászlót avatott az egyházközösség, hazánk függetlenné válása alkalmából és a közelgő pápalátogatásra. A zászlórúd talapzatát és a virágtartókat helyi kőfaragó, Nagy Márton készítette.

Külső:

A torony alig lép ki a főhomlokzat síkjából, ívelt oromfalak fogják közre. Lépcsőzetesen profilált övpárkány zárja le a földszinti toronyszakaszt, míg a homlokzat oldalsíkjain homorú, egytagú főpárkány fut körül. A főbejárat szegmentíves, füles, záróköves vakolatkerettel. Fölötte üres szoborfülke, zárókővel, keret nélkül, könyöklőpárkánnyal. A torony alsó emeleti szakaszában fekvő, ovális, záróköves ablak, a felsőben minden oldalra nagy, félköríves felső záródású ablakok. A sarkoknál egyszerű, lábazatos falpillérek. Az oldalhomlokzatokon, a főhomlokzathoz csatlakozó részen enyhe sarokrizalitok lépnek ki, a toronynál valamivel nagyobb szélességben. A bal oldalhomlokzat rizalitjában félköríves záródású, mély bélletes ablak nyílik. A hajó keskenyebb részén, nagy töretlen falsík után hasonló ablak következik, majd támpillér és közvetlen mellette még egy ablak. A keskenyebb és alacsonyabb szentély a nyolcszög felével zárul, támpillérszerű kiképzésben csatlakozik a hajóhoz, oldalfalán egy a többihez hasonló ablak van. Zárófala nyílástalan. A tető alatt homorú, barokkizált falkiképzés. A jobb oldali, déli homlokzathoz alacsony, félnyeregtetős sekrestye csatlakozik, tetőzete egybeolvad a szentélyével. Nyugat felé szegmentíves ajtaja van. A hajón két ablak nyílik. Kis, házalakú előcsarnok épült ezen az oldalon, az ún. szegények háza. Négyszögletes bejáratán barokk ajtószárny koncentrikus rombuszokból álló díszítéssel. A rizaliton oldalbejárat, ugyancsak négyszögletes formában, néhány lépcsőfokkal. Felette ablak. A torony alsó emeleti oldalhomlokzatán egy kerek ablak van. Az oldalhomlokzatokon festett lábazatok.

Belső:

A torony alatti tér barokk keresztboltozattal fedett, ezen át vezették le a harangköteleket. A kórus és torony feljárata kívül van, a déli oldalhomlokzaton. Balra Szent Sír kápolna, egy ablakkal, keskeny csehsüveg boltozattal. A kórust három, kosáríves, illetve középen hullámvonalas nyílású árkád tartja, mellvédje középen kidomborodó, beleépített orgonával. A vaskos pillérek lefelé ívelten kiszélesedők. A kórus alatt hármas csehsüveg boltozat. A hajót sík mennyezet borítja, a szentélyt - amelybe félkörös diadalív vezet - barokk keresztboltozat. Az oltár mögötti szentélyfalban három, bizonytalan rendeltetésű szegmentíves fülke. Jobbra négyszögletes ajtó vezet a csehsüveg boltozatos sekrestyébe. A szegények házának nevezett előcsarnok sík mennyezettel fedett, kétoldalt egy-egy falazott ülőpadja van és beépített szenteltvíztartója.

Berendezése:

Orgonája 1860-ból való. Keresztelőkútja 1871-ben készült vörösmárványból, Kraft Mihály kőfaragó munkája. Az aranyozott vörösréz fedőt Keresztelő János szobrocskájával Vandrág Samu bronzműves készítette. A padok egyszerű, barokk profilú alkotások. A szentélyben Szent Anna és Szent Vendel képei függnek. 1848-ból valók.

Felszerelés:

Kehely. Alja - a kuppától lefelé - későbarokk, négy, hullámos karéjú, trébelt, egyszerű. Nódusza rocaille- és cartouche-díszes. Aranyozott rézből készült. A kuppa aránytalanul kicsi, ezüst, láthatóan nem hozzáillő. Magassága 26 cm.

 

Római katolikus plébánia

Építési ideje nem ismeretes. A Historia Domus 1875-ben történt javításról és 1891-ben nagyobb átalakításról emlékezik meg. Az 1950-es években "az épületnek az iskolafelőli részéről a konyha előbbre hozatott a cselédszoba helyére, a konyha helyén pedig a magtár és kamra lett alakítva".

Jellege: Földszintes, átalakított, barokk sorház.

Külső: Alaprajza két részből: egy hosszabb s egy rövidebb téglányidomból tevődik össze, amelyek kontytetővel fedettek, a tetőtengelyek egymásra merőlegesen állanak. Az utcai főhomlokzaton négy ablaktengely, átalakított ablakokkal, egytagú, kihajló barokk főpárkány. A déli udvari oldalon az előbbreugró épületrész keskeny oldalán két ablak, az egyik még barokk, szalagkeretes, a másik nagyobbított. A hátsó épületrésznek ugyanide néző oldalán lépcsős feljárat és két kis ablak.

Belső: Erősen átalakított, boltozott szobái már nincsenek, a folyosón egy kis, bujtatott rácsos ablak és egy faliszekrény, XVIII. századi.

 

Templomrom

A XIX. század végén még ismeretes volt. Csekély maradványa állt a téglalap alaprajzú hajónak és a félkörös szentélynek, amelyhez északi oldalon sekrestye csatlakozott. Román stílű volt, a XII. századból. Valószínűleg azonos a helybeli idősebb lakosság által emlegetett tótalmási középkori templomrommal, amely az aszódi járásban, Galgamácsa és Galgagyörk között volt.

 

Régebben az egyházközség elemi iskolát is fenntartott, 1943-ban a tanerõk száma 7 fõ.

 

A Historia Domusból az építésre vonatkozó adatok időrendben:

1869 Plébánia zsindelyezése

1871 Keresztelőkút készítése

1874 július 12, a főoltár 7 évre privilegizált oltár lett a püspöki okmány alapján. Augusztus 3-án befejeződött a sekrestye zsindelyezése, melyet Weigel György helybeli ácsmester készített 63,-  forintért.

1875 Jubileumi év! Május 13-án délután 4 órakor villám csapott a toronyba és a tetőbe, tűz nem volt, de károsodott a torony zsindelyezése, valamint a tető és födémszerkezetek. Az Elsõ Magyar Általános Biztosítótársaság a kárt megtérítette. Nitzman József zsámboki kõműves és Szabó János ács három nap alatt javította ki a károkat és egyéb javításokat is elvégeztek. Július 10-én lettek készen.

1891  A templom belső festése és külső meszelése, plébánia átalakítása. Schuster Konstantin megyéspüspök 1700 forintot utalványozott. Filipcsics József volt a plébános, aki saját pénzét is a plébánia átalakítására fordította. Ugyancsak az õ idejében készült a templom tető megerősítése (új gerendák), a torony villámhárítója, a sekrestye kövezete.

1894 Vozarik Antal plébánossága alatt is átalakították a plébánialakot, a megyéspüspök 888 Ft-ot adott.

1896 Schuster Konstantin megyéspüspök 274 Ft-ot utalványozott a plébánialak javítására és átalakítására, valamint a templom külsõ fala alsó részének meszelésére. A plébános saját költségén az udvar templom felöli részét kertté alakította. 600 Ft adományt gyűjtöttek. Spóner József váci apátkanonok 200 Ft-ot, Wahrmann René 270 Ft-ot adományozott, a többit a hívek adták össze. Új tabernákulum és oltárfeszület készült 280 Ft-ért. A templomhajó téglaburkolatát kerámialapokkal borították 235 Ft-ért. Új Cancellus, padok, ajtók festése és javítása 71 Ft-ért. Az új főoltárt november utolsó hetében helyezték el, és advent első vasárnapján szentelték fel. A hívek adakozásából új Monstranciát vásároltak 35 Ft-ért. Ezévben létesült az "Úr koporsójának kápolnája".

1897 Az összes keresztet (útszéli keresztek) újra festették, a váci központi Gondnokságtól kiutalványozott 28 Ft 40 krajcárért.

1902 Porubszky József plébános saját költségén új szószéket készíttetett.

1903 A templom felújítása: templom és torony zsindelyezése, vakolása és meszelése. A munkákat az Egyházmegyei Hatóság rendelte el, Jeney Mihály jászberényi vállalkozó május 15 és június 20 között végezte el 2275 koronáért.

1913 plébánia tetejének kijavítása. Templom külső tatarozása készült nyáron
1739,4 koronáért, melyből 1500 koronát a váci püspök fedezett. A hiányzó pénzt valamint a kézi és igás napszámot Tóalmás község biztosította.

1919 Tanítók viselkedése a kommün alatt: a legtöbb felekezeti tanító hűtlen lett esküjéhez.

1932 Templom külső tatarozása: az elpusztult toronysisak lebontása, elkorhadt gerendák cseréje, a két villámhárító kijavítása, a toronypárkányok lebádogozása, a templom tető fazsindellyel való kijavítása, külső felújítás. A költségeket az Egyházmegyei Hatóság fedezte a jóváhagyott költségvetés alapján, A munkákat Hinterreiter Mátyás és Lukács Mihály vállalkozók végezték 2000 pengőért.

1934 Egyházközségek megalakulás.

1935 Temetőrendezés.

1936 Templom belsõ restaurálása. A püspök nem engedélyezte a belső festést, de megengedte, hogy a két mellékoltár nagyobb férőhely nyerése céljából lebontassék és a főoltár, szószék újra festessék. A költségek ipari tőkéből nyertek fedezetet. A padokat, a sekrestye szekrényét és a szobrokat lefestették, a padok közét kitágították.

1941-43 Templom építési ügy. A püspök minden bérmálás alkalmával sürgette a templom bővítését. Felmerült az is, hogy a torony meghagyásával a templomot lebontanák és új nagyobb templom épülne. Templomépítési adót terveztek kivetni, melyet az Egyházmegyei Hatóság is jóváhagyott, de a Pénzügyminisztérium nem engedélyezte. Így ismét megfeneklett a templomépítés ügye.

1944 október 16. Tóalmás német megszállása.

1954 júliusban elkezdték a templom külső tatarozását, melyet november fejezték be. A héjazatot palára cserélték 1953 májusában.

1959 Gyűjtés a torony ablakaira.

1963 Szentély festése elkészült a templombúcsúra, azaz november 30-ra.

1964 Belső renoválás, ifj. Balogh Rafael kőműves végezte.

1965 áprilisában megkezdődtek a templomhajó festési munkálatai Dr. Dénes Jenő festőművész költségvetése szerint.

1966 Templomhajó és kórusrész festési munkái. Augusztusban Dr. Endrei Mihály püspök szentelte fel.

1967 A templom ereszcsatorna felújítása.

1968 Ifj. Balog Rafael kőműves felújította a lábazatot.

1981 Nyáron befejeződött a templom külső tatarozása (torony, tető, külső vakolás)

1987 Tervek a támfal készítésére.

1990 A támfal három év után a műkõ lezárással elkészült.

1995 Padozat cseréje, torony javítása, csatornázás.

1997 A plébánia meszelése és az ajtók festése, garázs építése.

1998-2003 Mészáros Csaba plébániai kormányzó idejében nem lett vezetve Historia Domus.

2003- Dr. Mike Róbert c.kanonok, plébániai kormányzó befejezte a templom tetőcseréjét, és megerősíttette a födémet a plébánia hátsó részét felújította. Ebben az évben hangosítást kapott a templom.

2004 - az új képviselő-testület beiktatása, temetői út rendezése, a Szent Mónika közösség megalapítása.

2005- templom külső megvilágítása, Szent László szobor vásárlása és megszentelése, a villámhárító felszerelése.

2006- temetõi ravatalozó felújítása, a templom külsõ és belsõ felújítása.

 

Felhasznált irodalom:

Pest megye műemlékei 1-2. Bp. Akad. Kiad., 1958. 2 db. (Magyarország műemléki topográfiája, 5.)

www.toalmas.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 14
Tegnapi: 39
Heti: 63
Havi: 185
Össz.: 49 137

Látogatottság növelés
Oldal: TEMPLOM
TÓALMÁS - © 2008 - 2018 - doboilona.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »