TÓALMÁS

"A múltat tiszteld a jelenben s tartsd a jövőnek." (Vörösmarty)

ÉPÍTÉSZET, MŰEMLÉKEK


BADÁL Ede

Kastélyok, kúriák Pest, Heves és Nógrád megyében. Bp. Műszaki Kvk., 1987. 195 p. ill. 29cm.

12. ábra, 31, 91. o.


GENTHON István

Magyarország művészeti emlékei. Bp. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1961. 386 p. 24cm.

2. köt. Duna-Tisza Köze. Tiszántúl. Felsővidék.

302. o.


Pest megye műemlékei. 1-2. Írta az MTA topográfiai munkaközössége. Bp. Akad. Kiadó, 1958. 2 db. (Magyarország műemléki topográfiája, 5.)

2. köt. 212-215. o.

Képek: 302, 303, 304, 305


Magyarország műemlékjegyzéke. Fel. szerk. Tilinger István. Bp. Építésügyi Tájékoztatási Központ, 1976. 819. p. 24 cm.

518. o.


Magyarország művészeti emlékei. Szerk. Gerevich Tibor. [Bp.]. Műemlékek Országos Bizottsága. 27 cm.

4. köt. Rados Jenő: Magyar kastélyok. 1939. 404 p. 7 t.

16. o., melléklet, CXXXVII. tábla


Magyarország története képekben. Szerk. Kosáry Domokos. Bp. Gondolat, 1971. 750, [2]p. ill. 28 cm.

344. o.


Pest megye műemlékjegyzéke. Fel. szerk. Tilinger István. Összeáll. az Országos Műemléki Felügyelőség. Bp. Építésügyi Tájékoztatási Központ, Nyomdaipari Fényszedő – Petőfi ny. Kecskemét, 1976. [35 lev.] ill. 24 cm.

52. o.


UNGER Mátyás - SZABÓ Ottó

Magyarország története. 4. kiad. Bp. Gondolat, 1979. 418 p. 24 cm.

153. o.


ANDRÁSSY-KASTÉLY


Arborétumok országszerte. Szerk. Mészöly Győző. Bp. Mezőgazd. Kvk., 1984. 373 p. [100]t. ill. részben színes. 25 cm.

36, 64. o.


Üdülési kalauz. Szerk. Bányai János. Bp. Népszava, 1989. 313 p. 16 t. ill. 21 cm.

244, 251. o.


Védett természeti értékeink. Szerk. Kopasz Margit. 2. kiad. Bp. Mezőgazd. Kiadó, 1978. 395p. ill. 24 cm.

Bibliogr. 232-235. p.

199. o. 26 tétel


GAZDASÁGI ÉLET


ASZTALOS István – SÁRFALVI Béla

A Duna-Tisza köze mezőgazdasági földrajza. Bp. Akad. Kiadó, 1960. 394 p. 10 t. 2 térk. 25cm. (Földrajzi monográfiák, 4.)

173. o.

 

BOROS Pál

A Pest megyei agrárszocialista mozgalmak történetének bibliográfiája. Bp. Pest Megyei Tanács Megyei Könyvtára, 1972. 45 p. 20 cm.

Borítócím: Agrárszocialista mozgalmak Pest megyében

42. o. 165. tétel


BÖŐR László

Útmutató a Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Osztálya irataihoz. Bp. Pest Megyei Levéltár, 1981 [1982!] 244 p. ill. 20 cm. (Pest megyei levéltári füzetek)

168, 184, 192. o.


Dokumentumok Pest megye munkásmozgalmának történetéből: 1890-1945. Szerk. és jegyz. Farkas Rozália. Szentendre: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1984. 312 p. 23 fkp. 18cm. (Pest megyei Múzeumi Füzetek, XIV.)

22, 36, 117, 204. o.


ERDEI Ferenc

Futóhomok. A Duna-Tisza köze. 3. kiad. Bp. Gondolat, 1957. Hasonmás kiad. Bp. Akad. Kiadó, 1977. 279 p. 16 t. 24 cm. (Magyar világ) (Erdei Ferenc összegyűjtött művei)

58. o.


FARKAS Rozália

Munkásélet és –mozgalom Pest megyében, 1890-1948. Munkásmozgalmi állandó kiállítás ismertetője. Pest Megyei Munkásmozgalmi Múzeum …, Budakeszi. Az ismertetőt írta és a kiállítást rendezte Farkas Rozália. Kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1987. 44 p. ill. 21 cm+képgyűjt. (6 t. ill.)

13, 17. o.


FENT István

A magyar selyemtenyésztés 250 éves múltjából. Összeáll. - -. [Kiad.] a M[agyar] Kir[ályi] Földmívelésügyi [Földművelésügyi] Minisztérium Országos Selyemtenyésztési Felügyelősége. Bp. Pátria, 1930. 255 p. illusztr. 23 cm.

22. o.


Idegenforgalmi almanach. 4. évf. (1994). [Bp.]. Compalmanach, 1994. 504 p. ill. 20 cm.

14, 368, 499. o.


KÁLDY-NAGY Gyula

A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai: Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok. Bp. Pest Megyei Levéltár, 1985. 746 p. 25 cm+1 térk. (46x48 cm) (Pest megye múltjából, 6.)

605. tétel


KÁLDY-NAGY Gyula

A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Kiad. a Pest Megyei Levéltár. Bp., 1977. 296 p. 2 t. 1 térk. 24 cm. (Pest megye múltjából, 3.)

123, 261. tétel


Magyarország földbirtokosai és földbérlői. /Gazdacímtár/ A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek…év eleji adatai alapján. Összeáll., kiad. a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Bp. Pesti ny. 1925-35. 27 cm.

1925. VIII, 628 p.

241. o.


Magyarország földbirtokosai és földbérlői. /Gazdacímtár/ 1935. Összeáll. és kiadta a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Bp. Franklin Társulat, 1937.

224. o.


Magyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben. Szerk. és kiad. a Központi Statisztikai Hivatal. Bp. 1936-1937. 2 db. 27 cm. (Magyar statisztikai közlemények. Új sor. 99, 102.)

Törvényhatóságok és községek /városok/ szerint

Birtoknagyságcsoportok szerint

99. köt. 182-185, 446-447, 607. o.


Mezőgazdasági szövetkezetek Pest megyében, 1985: Szövetkezeti és közös vállalati kislexikon. Szerzők Magyar Eszter et. al. Szerk. Lakatos Ernő; közr. A Pest Megyei TESZÖV, 1985. 442 p. ill. 24 cm.

223-227. o.


Okmányok a felszabadulás történetéhez Pest megyében. Szerk. Krizsán László. [Az anyaggyűjtésben közrem.] (Kende János) Bp. MSZMP Pest m. Biz. – Szakszerv. Pest m. Tanács, 158 p. 20 cm.

43-44. o. 


Országos mezőgazdasági címtár. Szerk. Czeglédi Béla, Gesztelyi Nagy László et. al. Kaposvár, Kultúra ny., 1936-1937. 5 db. 24 cm.

Borítófedélen: Országos mezőgazdasági címtár. Szerk. a Mezőgazdasági Kamarák igazgatói

1. Országos rész és Alsódunántúl

2. Duna-Tisza köze

3. Felső-Dunántúl

4. Tiszajobbpartja

5. Tiszántúl

2. köt. 320, 322, 323, 324. o.


Pest megyei vállalatok, üzemek és termelőszövetkezetek. Szerk. Kaló Józsefné. Kiad. a Pest megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Bp., 1975. 216 p. 20 cm.

214. o.


Pest-Pilis-Solt Vármegye 1728. évi regnicoláris összeírása. Feldolg. és az előszót írta Borosy András. Bp. Pest Megyei Levéltár, 1997. (Pest megye múltjából, 8/1-8/2) 2 db.

1. köt. 642 p.

2. köt. 647-1298 p.

441-447. o.


VÖRÖSMARTI Antal

A Duna-Tisza köze ipara. Bp. Akadémia Kiadó, 1958. 289-348. p. ill. 23 cm + 1 térk. (Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport. Közlemények., 55.)

Klny. A Földrajzi Értesítő 7. évf. 3. füzetéből

Bibliogr. 338-339. p.

292. o.


WELLMANN Imre

A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt tulajdon vallomásai tükrébe. Bp. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. Franklin ny., 1967. 375 p. 1 térk. 24 cm. (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok, 3.)

38, 54, 61, 78, 80, 83, 85, 231-233. o.


KÖZIGAZGATÁS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS


HORVÁTH Lajos

Pest megye városi, községi és megyei pecsétjei, 1381-1876. Bp. Pest Megyei Levéltár, 1982. 378 p. ill. 20 cm. (Pest megyei levéltári füzetek, 4.)

212-213, 350-351. o.


HORVÁTH Lajos

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pecsétjei 1918-1818. Bp. Pest Megyei Levéltár, 1989. 346 p. 23 cm. (Pest megyei levéltári füzetek, 15.)

198-199, 313. o.


Önkormányzati tisztségviselők név- és címjegyzéke. Szerk. Kara Pál; összeáll. Pajor Béláné Borbély Zsuzsa. Bp. Ikva, 1991. 420 p. 30 cm.

333. o.


Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti névsora és területének közigazgatási beosztása az 1884. évben. Bp. Pannónia Könyvny. és Kiadó.  8-11. p. 20 cm.

9. o.


Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei közigazgatási lexikon. Szerk. Rexa Dezső. Bp. Vármegyei Levéltár, 1926. 176 p. 20 cm.

164. o.


VIGH Károly

Vörös Pest vármegye. Kiad. a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár, TIT Pest megyei Szervezete, Pest Megyei Levéltár. Bp., 1979. 254 p. ill. 24 cm. (Pest megye múltjából, 4.)

25. o.


OKTATÁS, MŰVELŐDÉS, SPORT


BOCSÁNCZY Lukács

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Törvényhatósági Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának I. évkönyve. Beszámoló jelentés a vármegyei iskolánkívüli népművelési tevékenység eredményeiről az 1922/23. iskolai évtől 1927/28. iskolai év végéig, az 1928. évi december hóban Budapesten tartott bizottsági közgyűlésre. Bp. Hollósy János könyvnyomtató műhelye, 1928.

54, 371-373, 377, 378-379, 381. o.


FARKAS Péter

Pest Megyei Iskolatörténeti Múzeum = School-Historical Museum of Pest Couty! = Museum für Schulgeschichte des Komitats Pest. [Tájékoztató és adattár az Arany János Múzeum Pest Megyei Iskolatörténeti Gyűjteménye „Pest megyei iskolatörténeti kiállítás” című állandó bemutatójához] Nagykőrös. Arany János Múzeum, 1991. 435. p. ill. 20 cm. (Az Arany János Múzeum kiállítási monográfiái)

307. o.


Hivatása könyvtáros. Egy pálya örömei és gondjai a Pest megyei tapasztalatok tükrében. Szerk. Pál Ernő. Kiad. az O[rszágos] Sz[échényi] K[önyvtár] Könyvtártudományi és Módszertani Központ és a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár. Bp. Szentendre, 1978. 241. p. 24 cm.

132. o.


Könyvtári Minerva. Fel. szerk. Faragó Lászlóné. Bev. Kovács Máté. Kiad. az O[rszágos] Sz[échényi] K[önyvtár] Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp., 1965. 2 db. 23 cm.

1. köt. XLII, 684 p.

2. köt. 234 p.

1. köt. 489. o.


Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása. Lexicon universorum regni Hungariae locorum populasorum…Bp. Hornyánszky ny., 1920. [10], 336 p. 31 cm.

161. o.

 

A magyarországi egyesületek címtára a reformkortól 1945-ig. Szerk. Pór Edit. Közread. A Művelődéskutató Intézet. Bp. Művelődéskutató Intézet, 1988. 29 cm.

Kézirat

1. r., 2. köt. Vidéki egyletek és körök. 501-944. p.

799. o.


Magyarországi könyvtárak címjegyzéke. Összeáll. és szerk. Bátki Anna, Mészöly Magda. Bp. OSZK, 1986. [14], 424 p. 29 cm.

189. o.


Pest megye könyvtárai. Szerk. Pál Ernő. Bp. Pest Megyei Könyvtár, 1965. 293 p. 24 cm.

22, 223. o.


Pest megyei közművelődési könyvtárak…évi főbb statisztikai mutatói. Kiad. a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár. Szentendre. 1975-1988.


Pest megyei művelődési intézmények címtára. Szerk. Máté György. Szentendre. PMKK, 1981. 211 p. 20 cm.

153. o.


Pest megyei Tanács évkönyve, 1961-1965. Bp. Pest m. Tanács VB., 1966. 1884 p. ill. 24 cm.

64. o.


Tájékoztató Pest megye könyvtárainak…évi eredményeiről. Összeáll. Kiss László. Kiad. a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár. Szentendre. 1989-


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 22
Tegnapi: 39
Heti: 71
Havi: 193
Össz.: 49 145

Látogatottság növelés
Oldal: BIBLIOGRÁFIA.KÖNYVEK2
TÓALMÁS - © 2008 - 2018 - doboilona.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »